admin

ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก

ประกาศ ปี 2563  รายละเอียด  เริ่มรับสมัคร  ปิดรับสมัคร รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 15/2563  รายละเอียด  12 ตุลาคม 2563 30 ตุลาคม 2563  รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนครั้งที่ 4/2563 รายละเอียด  5 ตุลาคม 2563  30 ตุลาคม 2563 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 14/2563  รายละเอียด  21 กันยายน 2563  5 ตุลาคม 2563  รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว 1 ตำแหน่ง  รายละเอียด  21 กันยายน 2563  15 ตุลาคม 2563

ประกาศผู้มีสิทธิรับการคัดเลือก

ประกาศ ปี 2563  รายละเอียด  เริ่มรับสมัคร  ปิดรับสมัคร รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 15/2563  รายละเอียด  12 ตุลาคม 2563 30 ตุลาคม 2563  รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนครั้งที่ 4/2563 รายละเอียด  5 ตุลาคม 2563  30 ตุลาคม 2563 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 14/2563  รายละเอียด  21 กันยายน 2563  5 ตุลาคม 2563  รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว 1 ตำแหน่ง  รายละเอียด  21 กันยายน 2563  15 ตุลาคม 2563