1. แบบฟอร์มแจ้งซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
  2. แบบบฟอร์มขอบัญชีผู้ใช้(User Account) เพื่อใช้บริการอินเทอร์เน็ตและบทเรียนออนไลน์(สำหรับอาจารย์และบุคลากร มรร.)
  3. แบบบฟอร์มขอบัญชีผู้ใช้(User Account) เพื่อใช้บริการอินเทอร์เน็ตและบทเรียนออนไลน์(สำหรับอาจารย์พิเศษ)
  4. แบบบฟอร์มขอบัญชีผู้ใช้(User Account) เพื่อใช้บริการอินเทอร์เน็ตและบทเรียนออนไลน์(สำหรับนักศึกษา)
  5. แบบฟอร์มการขอต่ออายุการใช้งาน/ขอเปลี่ยนรหัสผ่าน สำหรับ User Account
  6. แบบฟอร์มขอติดตั้งโทรศัพท์ผ่านเครือข่าย
  7. แบบฟอร์มขอใช้ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์
  8. แบบฟอร์มขอใช้บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ มรร.
  9. แบบฟอร์มขอใช้บริการโฮมเพจ มหาวิทยาลัย มรร.
  10. เปลี่ยน password INTERNET